Testy neuropsychologiczne ułatwiają ocenę postępów treningów EEG Biofeedback. Testy należy przeprowadzić na początku i pod koniec terapii, porównując uzyskane wyniki. 
Funkcje mózgu oceniane w ramach testów to głównie tzw. funkcje wykonawcze: hamowanie (samokontrola), elastyczność poznawcza, pamięć operacyjna oraz szybkość przetwarzania.

  • Hamowanie umożliwia koncentrację i utrzymanie uwagi na zadaniu oraz ustalanie priorytetów działań, mimo rozpraszających bodźców. Hamowanie to również zdolność do samokontroli. Pozwala nam zatrzymać się i pomyśleć, zamiast działać pod wpływem impulsu. Dzięki temu możemy dosłownie wyhamować impulsywne reakcje.
  • Elastyczność poznawcza to umiejętność świadomego przerzucania swojej uwagi pomiędzy poszczególne zadania. Umożliwia skierowanie uwagi na bodźce istotne i ignorowanie bodźców nieistotnych, dzięki czemu możemy dostosować się do zmieniającej się sytuacji. Elastyczność poznawcza pozwala nam wychwytywać błędy i je korygować, rewidować naszą wiedzę w odniesieniu do nowych informacji i doświadczeń, ale też przyjąć inną perspektywę.
  • Pamięć operacyjna umożliwia „podręczne” przechowywanie i przetwarzanie informacji które są akurat przydatne do wykonania zadania. Pamięć operacyjna kieruje rozdzielaniem zasobów poznawczych. Pamięć ta jest przydatna, gdy wracamy do dalszej lektury książki, przerwanej krótką rozmową telefoniczną.
  • Szybkość przetwarzania – czas odbioru, przetwarzania (zrozumienia) i odpowiedzi na otrzymywane informacje. Im wyższa szybkość przetwarzania, tym bardziej efektywny jest proces myślenia i uczenia się.

Funkcje wykonawcze są niezbędnym czynnikiem wszystkich funkcji ruchowych, poznawczych i emocjonalnych. Funkcje wykonawcze odpowiadają za wyznaczanie celu działania, uwzględnianie skutków zachowań, tworzenie alternatywnych planów, inicjowanie zachowania celowego, kontrolę jego przebiegu, modyfikację zachowania zależnie od zaistniałych okoliczności oraz trwanie przy zamiarze.
Bateria testów neuropsychologicznych to skuteczne narzędzie do mierzenia skuteczności Biofeedback. W przeciwieństwie do innych narzędzi badawczych, testy te nie służą do diagnozowania i oceny zdolności intelektualnych w odniesieniu do tzw. norm (tak jak np. testy IQ).

Testy neuropsychologiczne są wystarczająco czułe do pomiaru zmian zaburzeń funkcji wykonawczych i są przeznaczone do weryfikacji efektów treningowych.

Polecana przez nas bateria testów obejmuje następujące testy:

Test Czujności – test poziomu pobudzenia i utrzymania koncentracji uwagi.
Test Systemów Uwagowych – test systemu wzbudzeniowego, uwagi orientacyjnej i hamowania reakcji impulsywnych.
Test Kontroli Impulsywności – test hamowania reakcji spontanicznych i utrzymania ciągłości uwagi.
Test Interferencji Kolorów – test hamowania i uwagi selektywnej
Test Pamięci Wzrokowo-Przestrzennej – pomiar rozpiętości pamięci wzrokowo-przestrzennej.
Test Pamięci Wzrokowej – krótkotrwała pamięć wzrokowo-przestrzenna i przetwarzanie wzrokowe
Test Pamięci Roboczej – test pamięci roboczej i aktywacji śladów pamięciowych.
Test Sortowania Kart – test giętkości poznawczej i hamowania reakcji impulsywnych.
Test Zmiany Reguł – test elastyczności poznawczej i koncentracji uwagi na materiale wzrokowo-przestrzennym
Test Łączenia Punktów – test służy do pomiaru sprawności pamięci operacyjnej i elastyczności poznawczej
Test Wieży Londyńskiej – test procesów poznawczych: planowania, rozwiązywania problemów, stosowania elastycznych strategii.
Test Porównywania Wzorów – test szybkości przetwarzania wzrokowego i trafności szacowania.

Oferowane przez nas zestawy Biofeedback są zintegrowane z baterią testów. Czas wykonania każdego testu zajmuje do 10 minut i może być przeprowadzony na początku sesji terapeutycznej.