Organizator

 1. Organizatorem szkolenia jest Centrum Rozwoju Biofeedback Ewa Michałowska w Warszawie, 02-790, ul. M. Sengera Cichego 24/6. Numer REGON 191526047. Adres poczty elektronicznej: eegbiofeedback@wp.pl.

Szkolenia

 1. Organizator realizuje szkolenia i warsztaty z zakresu Biofeedback w terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej dostępnej na stronach Organizatora: trening-uwagi.pl lub bioexplorer.pl.
 2. Oferta szkoleniowa określa temat, program, termin, miejsce oraz cenę za udział w szkoleniu.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu realizowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia w systemie Konfeo.pl dostępnego przez link znajdujący się przy konkretnym szkoleniu na stronach Organizatora.
 2. W przypadku problemu ze zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu poprzez formularz Konfeo.pl, prosimy o kontakt z Organizatorem poprzez e-mail: eegbiofeedback@wp.pl.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Cena szkolenia składa się z opłaty rejestracyjnej (wpisowe) oraz opłaty za szkolenie.
  • Opłata rejestracyjna wynosi 300 zł (obejmuje ona koszty manipulacyjne, reklamy, obsługi administracyjnej oraz rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu).
  • Opłata za szkolenie (obejmuje koszty: dydaktyki, organizacji i obsługi szkolenia, zaświadczeń i certyfikatów, materiałów szkoleniowych, poczęstunku podczas przerw).
 5. W celu rejestracji na wybrane szkolenie, wymagana jest wpłata opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł na konto Organizatora.
 6. Brak wpłaty opłaty rejestracyjnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia na szkolenie skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 7. Po przesłaniu do Organizatora informacji o dokonaniu opłaty rejestracyjnej oraz wypełnionego formularza Uczestnik otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie o zakwalifikowaniu na szkolenie.
 8. Pozostałą opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Organizatora najpóźniej do 7 dni przed dniem rozpoczęcia danego szkolenia – brak tej opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy Uczestników szkolenia.
 9. Po zamknięciu naboru wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili się i uiścili całą kwotę za szkolenie dostają za pośrednictwem poczty e-mail zaproszenie na dane szkolenie ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi szkolenia.
 10. Koszty noclegów, przejazdów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia: wymaga formy pisemnej – oświadczenia, skierowanego do Organizatora poprzez e-mail. Jako datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu oświadczenia.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie:
  • do najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za szkolenie,
  • do 3 dni przed datą szkolenia Organizator zwraca 50 % wniesionej opłaty za szkolenie,
  • na mniej niż 3 dni przed datą szkolenia Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika na 30 i więcej dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia, wpłacona opłata rejestracyjna jest zwracana w całości.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora opłata rejestracyjna jest zwracana w całości.
 6. Uczestnik może za zgodą Organizatora zgłosić inną osobę na swoje miejsce.
 7. Nieusprawiedliwiona (czyli bez wcześniejszego, formalnego zgłoszenia rezygnacji) nieobecność Uczestnika na szkoleniu daje Organizatorowi prawo do zachowania pełnej, wpłaconej przez uczestnika opłaty za szkolenie oraz opłaty rejestracyjnej.
 8. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. W takim przypadku wniesiona opłata za szkolenie, w tym opłata rejestracyjna, jest zwracana w całości.

Zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.
 2. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu, adres e-mailowy) służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora, w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publiczne udostępnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania szkolenia.
 7. W trakcie szkolenia zabronione jest rejestrowanie treści szkoleń przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub film. Robienie zdjęć i filmów możliwe jest tylko za wcześniejszą zgodą Organizatora i instruktora prowadzącego szkolenie.

Obowiązywanie regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zgłoszeń złożonych od tego dnia.